Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Behoudens andersluidende contractuele bepaling, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard door METALLOOKS B.V.B.A., zijn uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij  METALLOOKS B.V.B.A. als aannemer/verkoper optreedt.
De klant erkent hiervan voorafgaandelijk aan de contractsluiting kennis te hebben genomen, en bevestigt deze integraal te aanvaarden door het plaatsen van een bestelling.  De eigen voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs al komen deze voor op documenten die al dan niet door de verkoper ondertekend zijn.

Artikel 2 – Prijzen

2.1 De in de offerte opgegeven prijzen blijven geldig voor de duur van drie maanden, behoudens afwijkende overeenkomst.
2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle vermelde prijzen exclusief B.T.W.
2.3 Metallooks BVBA behoudt zich het recht voor om de prijs te herzien ingeval de grondstofprijzen, lonen of valutakoersen ernstige wijzigingen ondergaan.
2.4 Metallooks BVBA heeft het recht om waarborgen en/of voorschotten te vragen alvorens de verkoop te sluiten of verder uit te voeren.  Indien dergelijke waarborgen of voorschotten door de klant worden geweigerd kan de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten zijne laste ontbonden worden door Metallooks BVBA, onverminderd het recht van laatstgenoemde op een schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125,00 euro.  Een aangetekend schrijven van Metallooks BVBA om over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst zal hiertoe volstaan.

Artikel 3 – Leverings- en uitvoeringstermijnen

3.1 De levering en/of plaatsing gebeurt op de plaats afgesproken in het contract.
3.2 De vooropgestelde levering- of uitvoeringstermijn is steeds indicatief en niet-bindend.  Overschrijding van deze termijn kan niet leiden tot de ontbinding van de overeenkomst, weigering de goederen of werken in ontvangst te nemen, of enige schadevergoeding.

Artikel 4 – Aanvaarding door klant

4.1 De klant dient dadelijk bij de levering of de uitvoering van de werken de nodige controle van de goederen en/of geleverde werken te verrichten.
4.2 Klachten dienen uiterlijk binnen de tien kalenderdagen na de levering of na het beëindigen van de werken schriftelijk en aangetekend gemeld te worden bij Metallooks BVBA.  Bij gebreke aan dergelijke schriftelijke en aangetekende klanten binnen deze termijn geldt de dag van levering of de dag dat de werken beëindigd zijn als tijdstip van onvoorwaardelijke en definitieve aanvaarding door de klant.
4.3 Metallooks BVBA is de klant geen vrijwaring verschuldigd voor verborgen gebreken indien hij er zelf geen kennis van had.
4.4. Ingeval de Wet van 01.09.2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen van toepassing is, is Metallooks BVBA aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.  Op straffe van verval dient de consument het gebrek van overeenstemming aan de Metallooks BVBA te melden bij aangetekende brief en dit binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld.
4.5 Alleszins kan een schadevergoeding, om welke reden ook, door Metallooks BVBA te betalen aan de klant, maximaal de prijs van de verkochte goederen of geleverde diensten bedragen.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Alle facturen zijn contact betaalbaar te 3190 Boortmeerbeek, in de burelen van Metallooks BVBA.  Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen werkt een betaling aan een aangestelde of uitvoeringsagent van Metallooks BVBA niet bevrijdend.
5.2 In voorkomend geval dient de klant binnen de tien kalenderdagen na factuurdatum zijn bemerkingen en betwistingen aangaande de factuur kenbaar te maken aan Metallooks BVBA en dit per aangetekend schrijven.  Indien de factuur binnen deze termijn niet betwist wordt, is de klant het totaalbedrag onherroepelijk verschuldigd.
5.3 In geval van niet – of gedeeltelijke betalingen op de gestelde vervaldag begint van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlintrest te lopen aan 12% per jaar.  Eveneens is een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt vastgelegd op 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125,00 euro.  Metallooks BVBA behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te vragen in geval de door hem geleden schade meer bedraagt.
5.4 De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere facturen, zelf indien hun vervaldag nog niet is bereikt, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
5.5 Indien een factuur op de vervaldag onbetaald blijft heeft Metallooks BVBA het recht de lopende bestellingen of werken voorlopig te schorsen, onverminderd andere verhaalsmogelijkheden.  Een dergelijke schorsing kan niet beschouwd worden als een weigering of als een contractuele wanprestatie in hoofde van Metallooks BVBA. 

Artikel 6 – Conventionele garantie

6.1 Op alle poorten en carports rust een degressieve garantie tegen doorroesten en afblotten gedurende vijftien jaar.  Verplaatsingskosten en arbeidsloon zijn hierin niet gewaarborgd.  Deze termijn neemt een aanvang de dag van het sluiten van de overeenkomst.  Deze garantie dekt de gebruikelijke slijtage niet, en vervalt in geval van foutief en/of oneigenlijk gebruik.
De klant is ertoe gehouden om binnen een termijn van tien dagen, te tellen vanaf het ogenblik van kennisname van het gebrek, dit per aangetekende brief te melden aan de verkopen/aannemer, bij gebreke waaraan de garantie vervalt.  Deze garantie laat de garantie waarop de consument desgevallend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen recht heeft, onverlet.
6.2 Een schadevergoeding, om welke reden ook, door Metallooks BVBA te betalen aan de klant, kan maximaal de prijs van de verkochte goederen of de geleverde diensten bedragen.

Artikel 7 – Annulatie

Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk en per aangetekend schrijven te gebeuren en is slechts geldig indien Metallooks BVBA uitdrukkelijk en schriftelijk deze annulatie aanvaardt. In geval van annulering is de klant naast een vergoeding van de reeds gemaakte kosten, tevens een forfaitaire vergoeding verschuldigd te belope van 10% van de prijs.  Metallooks BVBA houdt zich het recht voor om een hogere vergoeding voor schade te vragen indien hij deze geleden heeft.
Hetzelfde geldt ingeval de overeenkomst door toedoen van de klant geen doorgang kan vinden alvorens de werken een aanvang hebben genomen.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

Metallooks BVBA blijft op exclusieve wijze eigenaar van de geleverde goederen tot het ogenblik dat de prijs volledig is betaald.

Artikel 9 – Bevoegdheidsbeding

In geval van betwisting zijn uitsluitend het Vredegerecht van het kanton, dan wel de Rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van Metallooks BVBA bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.

Artikel 10 – Diverse bepalingen

Mocht één van de voorafgaande bepalingen nietig of niet uitvoerbaar zijn, dan tast zulks geenszins de geldigheid van de overige bepalingen aan.  De desbetreffende nietige of niet uitvoerbare bepaling dient te worden geïnterpreteerd of vervangen door geldige of uitvoerbare clausule met identieke of gelijkaardige uitwerking.